Tutoring

Tutoring

Tutoring je jeden z hlavních nástrojů Základní školy Navis k dosažení celostního růstu dětí a k nastavení dobré komunikace s rodinou. Je to osobní setkávání dítěte a školního tutora, jehož cílem je nastavení vzájemné důvěry a vytvoření plánu rozvoje na úrovni intelektuální, osobnostní i duchovní.

Frekvence:

 • s dětmi se setkáváme jednou za 14 dní zhruba na 20 minut
 • s rodiči se setkáváme třikrát za rok. Ideální je září, prosinec, květen
 • frekvenci kontroluje vedoucí tuto
Je to osobní setkávání dítěte a školního tutora, jehož cílem je nastavení vzájemné důvěry a vytvoření plánu rozvoje na úrovni intelektuální, osobnostní i duchovní.

Rozměr osobní práce s dítětem

Při osobní práci s dítětem je cílem tutoringu být průvodcem a přítelem. Má být člověkem, ve kterého má dítě důvěru a který má zralé hodnotové zázemí. Děti vedeme k zodpovědné svobodě, tedy ke stavu, ve kterém za svoje chování přebíráme plnou zodpovědnost a konáme dle svého nejlepšího formovaného svědomí. Cílem je odemknout v každém potenciál a motivovat ke zlepšování, podporovat na této cestě a postupně předávat „otěže k sobě samému“.

Rozměr práce s rodinou

Předávání informací a harmonie s rodinou je samozřejmě naprosto podstatná. Rodina je zodpovědná za výchovu a vzdělání dítěte a my ji v tomto úkolu plně podporujeme. Práce s dítětem je konzultovaná a společně plánovaná. Proto vždy striktně vyžadujeme přítomnost obou rodičů. Není-li to možné, probereme to s hlavním tutorem. Při rozhovoru s rodinou hovoříme pouze s rodiči bez přítomnosti dítěte. Probíráme tato témata:

 • pochopení rodinné konstelace, vztahů
 • jedinečnost dítěte, zájmy a talenty (akademické i neakademické)
 • práce ve školním prostředí
 • oblasti rozvoje (akademická, personální, interpersonální, duchovní)
 • porovnání vnímání vývoje v rodině a ve škole
 • plán další práce, naplánování dalšího setkání

Oblasti rozvoje

Oddělovat od sebe oblast personální, interpersonální a duchovní je v konečném důsledku nesnadné. Pro přehlednost, ale hlavně kvůli faktu, že nepracujeme pouze s věřícími dětmi (a některé věřící děti nechtějí svůj duchovní život s námi sdílet, což respektujeme), jsou zde tyto oblasti vedeny odděleně.

Školy bývají často zaměřené pouze na rozvoj studijních schopností, ale my chceme pro děti udělat víc. Rozvíjíme je i v oblasti personální, interpersonální a duchovní. Nežijeme ve vakuu a mnohdy možnost mluvit o dynamice třídy, o vztazích mezi žáky a učiteli, či o vztahu k Bohu je přednější než známka z matematiky.

Oblasti rozvoje:

 1. akademická
 2. personální (vztah k sobě)
 3. interpersonální/sociální (vztah k druhým)
 4. duchovní (vztah k Bohu)

Oblast akademická

Chceme, aby děti pracovaly na vrcholu svého potenciálu. s dětmi konzultujeme jejich výsledky a motivujeme je k cílevědomému zlepšování se. Motivujeme ke zlepšování ve dvou ohledech:

 • rozvíjíme to, co dítěti jde a to, co ho baví (většinou jsou to spojené nádoby)
 • podporujeme, doháníme nezbytně nutné v ostatních oblastech

Rozvoj
Zejména se zaměřujeme na oblasti, ve kterých děti vynikají a ve kterých by proto mohly dělat větší pokroky s minimem „práce navíc“.  Nejvíce pro dítě uděláme tím, že objevíme jeho silné stránky a do těch nalijeme novou energii. Je důležité v tomto ohledu spolupracovat s ostatními učiteli a tyto informace si předávat. Učitelé tak mohou lépe reagovat při stanovování individuálních požadavků a při formativním hodnocení. Takováto práce navíc děti nesmírně motivuje a pomáhá jejich zdravému sebevědomí. Chtějme po dětech mnoho. Pokud je to v jejich silách a je to jejich vlastní zájem, jen o to více porostou.

Podpora
Samozřejmě je také nutné mít ve všech předmětech zvládnuté základy. Aby dítěti tzv. neujel vlak, je potřeba postupovat a stavět na pevných základech látky. Tutor se proto informuje i v oblastech, které jsou slabou stránkou dítěte, jestli není zapotřebí speciální práce, nebo například doučování. V této oblasti zejména sledujeme češtinu, matematiku a angličtinu.

Pokud má tutor/učitel jakékoliv pochybnosti nebo poznatky ohledně specifických učebních potřeb dítěte (ať už v oblasti poruch nebo nadání), konzultuje je se speciální pedagožkou a psycholožkou školy. Společně s třídním učitelem mohou případně rodičům doporučit v některých oblastech individuální vzdělávací plán.

Oblast personální, lidská

Rozvíjíme tři základní oblasti:

 • hledání talentů/zájmů mimo akademickou oblast
 • práce na charakteristických osobnostních rysech
 • práce na ctnostech

Talenty a zájmy
Hledáme talenty dítěte. Někomu bylo přidáno v oblasti akademické, někomu jinde. Rodina občas dítě nedocení, protože rodiče si nejsou jistí, co je běžné u různých věkových kategorií a sami třeba nejsou v dané oblasti zběhlí. Může se jednat o oblast hudební, výtvarnou, pohybovou, oblast sociální inteligence atd. Talent a zájem jdou často ruku v ruce, někdy je ale potřeba podpořit dítě v jeho zájmu, i když na tuto oblast nemá „buňky“. Důležité je být vždy zároveň citlivý a pravdivý.

Charakteristické osobnostní rysy
Samozřejmě dítě přijímáme takové, jaké je, ale vždy si musíme být jistí tím, že energie dítěte je napřena správným směrem. Jinak řečeno – můžeme být empatičtí, nebo vlezlí. Můžeme být skromní nebo sebetrestající se. Můžeme být stateční, nebo bezhlaví. Lidé se rodí s určitým skrytým potenciálem. Naším cílem není změnit každého jednotlivého člověka podle svých omezených představ, ale postarat se, aby svou energii napřel směrem k dobru. Podpořme děti v jejich výjimečnosti a zpravme o tom rodiče.

Snažíme se rozvíjet osobnost. s dětmi mluvíme o ctnosti na daný měsíc. o tom, jak ctnost chápe, jak k ní přistupuje a jak se mu daří plnit návyk.  

Oblast interpersonální, mezilidská

Ctnosti mají většinou charakter zaměření mimo sebe sama, proto velmi často souvisejí se vztahy s ostatními lidmi/dětmi.

V rámci této oblasti probíráme:

 • vztahy v rámci rodiny
 • vztahy ve třídě
 • vztah k učitelům
 • vztahy mezi chlapci a dívkami

Vztahy v rodině
Vztahy v rodině jsou základem našeho chování a stavu naší mysli. Podporujeme úctu k mamince a k tatínkovi. Sdílíme s dítětem radost z rodinných okamžiků a podporujeme komunikaci mezi dítětem a rodiči. Mluvíme o sourozencích, povinnostech doma a o celkovém klimatu v rodině. Mnohdy se ukáže, že skleslá nálada, nechuť k práci či podrážděnost mají původ v těžké rodinné situaci. Pokud rodinu tíží nějaká těžká situace, snažíme se dítěti ulehčit. Za žádných okolností ale nevstupujeme do řešení rozbrojů v rodině při tutoringu s dítětem. s rodiči případně můžeme promluvit v soukromí a snažit se nastartovat změnu. Mějme na paměti, že můžeme zmínit, ukázat, navrhnout, nejsme ale rodinní terapeuti. To znamená, že nemáme kompetenci, ale ani povinnost situaci vyřešit. V každé těžkosti dítě podporujeme.

Vztahy ve třídě
Mluvíme o kamarádech a o sociální dynamice ve třídě. Všichni nemůžeme být přáteli, ale řídíme se školními/třídními pravidly tak, abychom byli vůči všem slušní a vlídní. Povídáme si o radostech i konfliktech ve třídě, zejména předcházíme různým druhům ostrakismu a šikany. Dbáme na to, abychom rozvíjeli sociální cit dětí a dali jim nahlédnout různé situace z pohledu jiných lidí. Uzdravujeme vztahy ve třídě vysvětlením a vybídnutím k empatii a soudržnosti.

Vztah k učitelům
Mluvíme také o vztazích k učitelům, k dospělým lidem a snažíme se přiblížit dětem potřebu úcty vůči starším lidem. Zároveň jsme si jisti, že učitelé na naší škole jsou takoví, že si úctu ze strany dětí zasluhují. Pokud se nám nelíbí chování (k učitelům, dětem), jehož jsme byli svědky, mluvme o tom.

Chlapci a dívky
Chlapce vedeme ke galantnosti vůči dívkám a ženám, jako gentlemani by měli mít osvojené návyky typu: dívku/ženu pouštím do dveří, podržím dveře, pustím sednout, chovám se s jemnocitem apod. Dívky netrápí chlapce (např. srdíčky a milostnými dopisy) a nezneužívají své pozice jemnějšího pohlaví.

Oblast duchovní

V oblasti duchovní musíme mít nejprve jistotu, že dítě chce s námi tento rozměr sdílet a že rodina s tím souhlasí. Pokud ano, chováme se zodpovědně v rámci nám vymezených hranic. Mluvíme o modlitbě, můžeme dítě pozvat ke slavení školní mše svaté, podporujeme četbu duchovní literatury, Písma, můžeme mluvit o různých podnětech z náboženství či z oblasti ctností atd. Pokud máme pocit, že je potřeba něco řešit více do hloubky, pobídneme dítě k návštěvě kněze, pokud si to přeje. Nepouštíme se do debat o čemkoliv, co náleží do rodiny, či do soukromého rozhovoru s knězem. Zejména s dětmi neřešíme rozměr míry viny a hříchu, k tomu mají k dispozici svátost smíření. Formovat svědomí je správné, ale přisuzovat dětem míru viny za cokoliv, co s námi chtějí sdílet, nám nepřísluší.

Chceme posílit:

 • vztah k Bohu
 • směřování k dobrému
 • motivaci k formování se a zlepšování se

Jsme kolegové/přátelé na stejné cestě, jsme starší a o něco málo zkušenější v práci se sebou samým. Nejsme duchovní rádci, ani samozvaní mravokárci.