Publikováno 5.3.2019

Super škola v Třebíči

Představujeme Vám Základní školu Světlo.

Škola trochu jinak

Základní devítiletá škola Světlo působí mezi školami v Třebíči už druhým rokem. Navazuje na činnost  Mateřské školky Světýlko, která funguje 7 let, a na přání rodičů vzděláváme žáky v podobném duchu.

V současné době máme dvě třídy a od září  budeme otevírat  další pro budoucí prvňáčky. Pomalu ale jistě nás přibývá.

Velkým lákadlem pro rodiče našich žáků je výuka angličtiny a anglické konverzace od 1. ročníku. Žáci se učí cizímu jazyku zábavnou formou, prostřednictvím písniček, básniček, pohádek a her. Dále se zaměřujeme na úzkou spolupráci s rodinami. Tutoringy pro rodiče se konají 3x ročně a při těchto setkáních se snaží společně s třídní učitelkou sjednotit výchovné působení na konkrétního žáka. Propojením společného úsilí dokážeme mnohem více, než každý zvlášť.

Další výhodou je nižší počet žáků ve třídě (15-20). Učitelky se tak mohou ve větší míře věnovat individuálním vzdělávacím potřebám každého žáka. Výuka etiky je taktéž zařazována od 1. třídy, protože zásad správného slušného chování není nikdy dost. Celoroční program je prodchnut měsíčním plánem formace zaměřeným vždy na určitou dobrou vlastnost a její rozvíjení. Vedeme žáky k pořádku, lásce k vlasti, úctě k druhým, ohleduplnosti, pracovitosti, umírněnosti, statečnosti, upřímnosti, zodpovědnosti, přátelství a radosti. Vzhledem k tomu, že jsme škola s křesťanskými hodnotami, jsou žáci vzděláváni a vedeni i v této oblasti.

Samozřejmostí je důraz na kvalitní vzdělání.  V dnešní době je vzdělávání žáka obvykle zaměřeno na podávání nejlepších výkonů a soupeření s ostatními. Naše škola nabízí tzv. celostní vzdělávání, kdy se žák rozvíjí na úrovni akademické, osobnostní, duchovní, kulturní i tělesné. Novinkou pro žáky jsou slušivé stejnokroje. Troufnu si říci, že jsme jediní v kraji Vysočina. Díky stejnokrojům dochází k odbourání sociálního tlaku mezi žáky, sounáležitosti a hrdosti na svou školu. Od třetí třídy budou žáci navíc ve vybraných předmětech (např. Výtvarná výchova) vzděláváni bilingvním (dvojjazyčným) způsobem. Od čtvrté třídy povedeme žáky i k přípravě na získání certifikátů z anglického jazyka – Cambridge certification.

Základní škola Světlo vychází ze zkušeností podobných škol, kterých je ve světě přes 500 a existují ve více než 80 zemích. Každá z těchto škol patří v rámci svého působiště mezi špičku v nabízených službách i ve výstupních profilech dětí a jejich uplatnění. Know-how je nám poskytnuto přímo od mateřské organizace soukromých španělských škol Fomento de Centros de Enseñanza, se kterou jsme navázali spolupráci. Našimi nejbližšími českými partnerskými školami jsou dvě základní školy v Praze - ZŠ Parentes a Navis, patří jim veliké poděkování za jejich cenné rady a osobní setkávání.

V základní škole Světlo převládá mezi učiteli, žáky i rodiči velmi přátelská atmosféra a nadstandardní vztahy.

Mgr. Hana Hrozníčková, ředitelka školy

 

Soubory ke stažení

Letáček do novin únor 2019.jpg