Dobré důvody pro naši školu

Bilingvní koncept

“Věříme, že znalost jazyků otevírá
nejen brány ke vzdělání, ale zejména k druhým lidem.”

Schopnost komunikace a znalost ostatních kultur vede k toleranci a vzájemnému pochopení. V rámci našeho studijního programu nabízíme:

 • Angličtina od první třídy
 • Zvýšená hodinová dotace angličtiny
 • Od třetí třídy vybrané předměty v angličtině
 • Zapracování metody CLIL (Content and Language Integrated Learning)
 • Denní kontakt s rodilým mluvčím
 • Celodenní anglická družina
 • Příprava na certifikáty YLE Cambridge
 • Od září 2016 se stáváme oficiální partnerskou školou British Council
 • Partnerství se školami v zahraničí (Londýn, Dublin, Washington D.C., Madrid)
 • Na druhém stupni nabízíme španělštinu, také kontakt s rodilým mluvčím

Extrakurikulární aktivity

Škola nabízí rozvíjející aktivity v průběhu školního dne. Systém extrakurikulárních aktivit se zaměřuje na tři základní oblasti – jazyková oblast, sportovní oblast a oblast studijních návyků. Těmto oblastem odpovídají tři aktivity: Cambridge Certification, Sport a program ReSt. Pokud rodina platí plné školné, poskytujeme tyto hodiny zdarma jako bonus. Pokud rodina neplatí plné školné, je tato služba zpoplatněna jednorázovou platbou 3.000 Kč za pololetí (zhruba 50 Kč za hodinu).

“Rozvíjíme děti po všech stránkách. 
Přečtěte si více o našem programu EK aktivit.”

Cambridge Certification - YLE (Startes, Movers, Flyers)

 • Dvě hodiny týdně, během kterých se s rodilým mluvčím naši žáci připravují na CC YLE. Naše děti testují a certifikáty vydávají lektoři z British Council.

Sport

 • Hodina zdravotního tělocviku týdně. Pozorujeme, že pohyb dětem zejména v dnešní době schází. Sportovní aktivity navíc napomáhají soustředění a spokojenosti dětí ve škole.

ReSt - Read and Study

 • Program osobního studijního rozvoje. Chceme, aby se děti naučily pracovat se svými studijními návyky a schopnostmi. V rámci tohoto programu se zaměřujeme na rozvoj těchto návyků a dovedností, stejně jako na rozvoj čtenářské gramotnosti.

 

Mimo EK aktivit, které jsou během školního dne, nabízíme také Kroužky. Jejich rozpis naleznete zde.


Organizace školního dne

Školní den je organizován ve vyučovacích blocích. Můžeme tak dětem zaručit stabilní konec vyučování a zároveň v rámci školního dne nabídneme další rozvíjející aktivity – angličtinu, sport a studijní program ReSt (EK aktivity). Konkrétní rozvrhy naleznete zde.

Po prvním vyučovacím bloku zavádíme třicetiminutovou pauzu. Děti se tak mohou v klidu najíst, popovídat si s kamarády. Děti mají vždy ve škole připravenou knížku, o kterou se zrovna zajímají, kterou si mohou v této pauze číst. Pokud to dovolí počasí, je také možné strávit tento čas na čerstvém vzduchu v prostoru školního dvora.

Ranní družina

7:30 – 8:15

Vyučování

8:15 – 9:50       První vyučovací blok

9:50 – 10:20     Dopolední pauza

10:20 – 11:55   Druhý vyučovací blok

11:55 – 12:55   Polední pauza

12:55 – 13:40   Poslední blok pro 1. a 2. třídu

13:45 – 14:30   Poslední blok pro 3. až 5. třídu

Odpolední družina

13:40 – 17:00   Družina s anglickým rodilým mluvčím


Školní autobusy

Nabízíme organizovanou dopravu našimi autobusy ve směru z Prahy a z Ondřejova (Kostlních Střimelic). Odjezdy a konkrétní zastávky můžete nalézt zde.

O našem studijním programu

Nabízíme moderní akademické vzdělání v křesťanském hodnotovém systému. Nám svěřené děti vedeme k všestrannému rozvoji osobnosti. Žáci dochází do tříd, které čítají maximálně 15-18 žáků, což umožňuje opravdu důsledné dodržování filozofie školy a individuální přístup ke každému. Více o naší filozofii zde.

Individuální přístup je navíc umožněn pravidelnými schůzkami s osobním tutorem. Dále nabízíme návaznost na mateřské školy Parentes a Navis, MŠ Lipka se nachází v Praze 5, Malvazinkách, MŠ Ratolest v Petříkově u Velkých Popovic. Úzké propojení se školkami umožňuje kontinuální vedení dětí a návaznost vzdělávacích programů.

Učitelé v naší škole jsou lidé na svém místě, v prvé řadě je učení baví a děti mají rádi. Jsou také nadšeni pro svůj předmět a dětem předkládají poznatky zábavnou formou a s pečlivou přípravou.

Nabízíme logopedickou a speciální pedagogickou nápravnou práci. Rodiče mají možnost své děti do této služby přihlásit.

“Základní škola Navis nabízí spojení tří přístupů ke vzdělávání - prestižní škola, moderní škola, tradiční škola.”

Prestižní škola

Důraz na kvalitní vzdělání

Klademe důraz na kvalitu vzdělání. Dnešní svět se vyvíjí velice rychle a není v našich možnostech předpovídat vývoj budoucích technologií ani sociálních vztahů. Nemíníme ale kvůli tomu rezignovat na kvalitní vzdělání, nýbrž tuto premisu chápeme jako výzvu. Výzvu k tomu, abychom děti dokázali lépe připravit na měnící se živý svět, ve kterém je nezbytné být flexibilní a kreativní. V naší škole máme rozšířenou hodinovou dotaci pro matematiku, nabízíme nadstandardní výuku jazyků a obecně děti připravujeme na řešení reálných problémů.

Celkový rozvoj osobnosti

Chceme-li z dětí vychovat samostatné, zodpovědné a vlastní hodnoty znalé lidi, musíme se zaměřit na rozvoj jejich osobnosti a hodnot. Základní škola Navis tento étos podporuje; nabízíme možnost ztotožnění se s hodnotovým systémem školy, s obecnou tendencí zlepšovat se ve všem co děláme, a to vše v přátelské nekonfliktní atmosféře rodinné školy.

Rodina škol

Základní škola Navis je zaštítěna rodinou podobných institucí, kterých je ve světě přes 500 a existují ve více než 80 zemích. Každá z těchto škol patří v rámci svého působiště mezi špičku v nabízených službách i ve výstupu dětí a jejich uplatnění. Know-how je nám poskytnuto přímo od mateřské organizace soukromých španělských škol Fomento de Centros de Enseñanza, která s námi navázala úzkou spolupráci.

Moderní škola

Jazyky

Vyučujeme nadstandardní počet hodin anglického jazyka, který je komunikační normou po celém světě. Vyučujeme komunikační metodou, aby žáci byli schopni reagovat v reálných, nikoli vykonstruovaných situacích. Jsme bilingvní škola a od třetí třídy vyučujeme vybrané předměty v angličtině.

IT a technologie

Víme, že moderní doba vyžaduje znalost informačních technologií, proto své žáky připravujeme pro práci s počítači a s novými technologiemi. Chceme, aby se orientovali na poli nových objevů, a dbáme na to, aby práce s počítačem negativně neovlivňovala sociální a komunikační schopnosti dětí.

Řešení reálných problémů

V rámci školy řešíme situace a problémy, se kterými se děti mohou setkat za zdmi školní budovy. Připravujeme je na vstup do opravdového světa, při kterém obstojí díky znalostem i sociálním návykům. Děti musí umět překonat obtíže a zároveň využít příležitostí, které reálný život poskytuje.

Tradiční škola

Etické a morální hodnoty

Zastáváme názor, že v dnešní době je potřeba děti připravit na vstup do světa nejen po stránce akademické, ale i hodnotové. V této snaze samozřejmě plní hlavní roli rodina, nicméně učitelé svým hodnotovým systémem a příkladem také přispívají. Proto vybíráme takový učitelský tým, za který můžeme ručit nejen po stránce akademické, ale i morální. Škola podporuje atmosféru vzdělávání ve svobodě a zdůrazňuje potřebu přijetí zodpovědnosti. Základy etiky vyučujeme již od první třídy a dbáme na posílení charakteru. U dětí dále rozvíjíme i sociální a pracovní návyky a vedeme je k tomu, aby se naučily na sebe sama pravdivě nahlížet.

Návaznost na tradici

Nesnažíme se o inovace v pedagogice za cenu ztráty kontinuity s tradicí. Je potřeba si uvědomit, že pedagogika byla rozvíjena již od úsvitu civilizace a přinesla celou řadu obecně platných principů. Navazujeme na bohatou tradici a zkušenosti křesťanské kultury a hodnotíme pedagogické systémy jiných zemí, které by nás mohly obohatit. Zejména se jedná o vzdělávací a výchovné principy organizace Fomento de Centros de Enseñanza, která patří k nejprestižnějším vzdělávacím organizacím ve Španělsku. Navíc usilujeme o pevné propojení s rodinou, která je primárním vychovatelem i vzdělavatelem dětí.

Duchovní rozvoj

Duchovní rozvoj žáků tvoří nedílnou součást jejich výchovy. Studenti, ačkoliv nejsou nuceni, jsou podporováni v rozvíjení svého vztahu s Bohem a svobodném rozvoji svého duchovního života. Ve škole je každý týden přítomen katolický kněz, slouží mši svatou a je k dispozici pro duchovní rozhovor či svátost smíření.

“Jsme škola pro rodiče, kteří mají vážný zájem o budoucnost svých dětí a jsou ochotni pracovat i na sobě. Společnými silami totiž mohou učitelé a rodiče udělat nepoměrně více než každý zvlášť.”